Gårdby sandhed

Naturreservatet Gårdby sandhed ligger strax norr om Gårdby och tillhör byn Övra Ålebäcks utmarker. Området, som i folkmun kallas ”Flacket”, är sedan länge välbesökt av såväl ortsbefolkning som botanister och entomologer från hela landet.

Du kan se reservatsgränserna i denna karta:

Här kan du se reservatet i Lantmäteriets karta

Områdets historia
Området har en lång historia av hävd och det har troligtvis gått betesdjur här ända sedan byn anlades på medeltiden. Förutom mycket höga naturvärden finns också många förhistoriska gravar från äldre järnålder.

Sandstäppen
Sandstäpp är en starkt hotad naturtyp som minskat kraftigt och numera endast finns kvar i mycket små områden i östra Skåne och på Öland. Den finns på soliga, varma lägen där det finns kalkhaltig sand i marken. Det är ofta glest med växter och mellan växterna blottas sanden. Den blottade sanden är viktig för många av områdets hotade arter eftersom den lagrar mycket värme, underlättar frögroning och för att insekterna bygger sina bon där. För att sandstäppen ska bevaras behövs ett visst slitage, vilket de betande djuren bidrar med.

Över 200 rödlistade arter
På Gårdby sandhed har man funnit över 200 rödlistade arter. Exempel på sådana arter är tofsäxing, fågelarv, hylsnejlika, stäppjordstjärna, svartfläckig blåvinge, smaragdgrön lundmätare, månhornsbagge, läppstekel, stortapetserarbi, klocksolbi och stäppbandbi. 

Gårdby sandhed är ett omtyckt och trevligt utflyktsmål och här finns goda förutsättningar för naturupplevelser och egna studier av sandstäppens alla spännande och ovanliga fjärilar, bin, svampar, skalbaggar och växter.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Den gamla järnvägsvallen går genom området.

Fågellokal
Här är en bra lokal för att se och höra trädlärka, som häckar här. Här finns också sånglärka, nattskärra, hämpling, göktyta och tönskata.

Växtlokal
I boken "En guide till Ölands växtvärld" av Ölands Botaniska Förening anges Gårdby sandhed som en intressant växtlokal.

I denna karta kan du se de olika växtlokaler som beskrivs i boken:

Speciella arter: Rika bestånd av tofsäxing (karaktärsväxt för sandstäpp).

Tusentals fältsippor blommar i maj månad. I östra delen av sandheden finns ett 20-tal plantor med backsippor. Andra arter som finns i betesmarken är vitknavel, vårarv, stenkrassing, grusbräcka, backfingerört, grå småfingerört, gullusern, vårvicker, backklöver, toppjungfrulin, sandviol, klittviol, ljus solvända, färgmåra, gulmåra, vårförgätmigej, backtimjan, axveronika, vårveronika, fältvädd, blåmunkar, kattfot, svinrot, vårstarr och backstarr. Ytterligare arter finns beskrivna i kartan.

 

Tillgänglighet: Lättillgängligt
Booking.com

Allt på Öland 2019. Utvecklad av Tegelwebb