Vargeslätts naturreservat

Strandängar, ekskogar och gamla tallskogar 

I denna miljö trivs lavar och svampar av många arter. Insekter och fladdermöss har också funnit en fristad här. Storlek: 406 ha.

Här kan du se reservatet i Lantmäteriets karta

 

Tallskogen

Skogarna i området är gamla. Tallskog täcker större delen av reservatet, men den liknar inga andra svenska tallskogar utom de gotländska. Det är kalkberggrunden som ger skogen det speciella utseendet. På de gamla träden växer sällsynta lavar som blyertslav och gammelekslav och ovanliga svampar som oxtungsvamp och stor aspticka. Här finns också gott om skägglav, som är ovanlig i resten av Bödaskogarna.

 

Trollfladdermusen och djurlivet

I Vargeslätten lever den sällsynta trollfladdermusen. Det är en liten fladdermus som jagar vid gläntor och stränder och i gles, högstammig skog. Den flyttar söderut om vintern, och man har hittat öländska trollfladdermöss ända nere i Medelhavsområdet. Sällsynta insekter som finns här är till exempel rödpalpad rödrock, orangevingad kamklobagge och aghakmal. Falstersvampmalen finns här i Vargeslätten men ingen annanstans i hela Sverige.

 

Våtmark

Att promenera längs Grankullavikens stränder är ett blött företag. Här växlar betade strandängar med små kärr och sumpskogar. Vid Nabbelund mynnar flera bäckar, och markerna översvämmas dessutom ofta av havsvatten. I denna miljö på gränsen mellan land och hav finns en ovanlig blandning av växtarter. Strandtåg och kustarun växer normalt på den allra mest strandnära remsan. 

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Naturreservatet ligger i Ekopark Böda.

 

Växtlokal

I boken En guide till Ölands växtvärld av Ölands Botaniska Förening finns ett antal lokaler beskrivna. De finns i denna karta:

Naturtyper: Kalkpåverkad barrskog, orkidékärr, betade strandnära kärr, strandängar och torrängar

Speciella arter: En av Ölands få lokaler för spindelblomster och korallrot, rika bestånd med axag, kärrknipprot och flugblomster.

 

Orkidélokal

Vargeslätts naturreservat är fina orkidémarker. Här finns spindelblomster, korallrot, kärrknipprot, flugblomster, brudsporre, johannesnycklar, Adam och Eva, skogsnycklar, Sankt Pers nycklar, skogsknipprot, nästrot, knärot, vit skogslilja, ängsnycklar.

Tillgänglighet: Tillgängligt
Booking.com

Allt på Öland 2019. Utvecklad av Tegelwebb