Västra alvaret

Västra alvaret är ett av de större alvaren på norra Öland. På alvaret finns ett välutbildat strandvallskomplex som sätter sin prägel på hela området. De enskilda ryggarna framträder distinkt i landskapet trots att de endast höjer sig någon meter över den nästan helt plana berggrunden. I huvudsak är ryggarna parallella med stranden, men det finns även tvärgående ryggar. Strandvallarna är uppbyggda av svallgrus, vilket består av ytterst korttransporterat material. Strandvallssystemet saknar både vad gäller storlek och utformning andra motsvarigheter på Öland. Det kan komma att ha stor betydelse för den framtida forskningen angående Östersjöns utvecklingshistoria.

Västra alvaret domineras av olika typer av torra gräsmarker. Den nordöstra delen domineras av fårsvingelalvar med väl sammanhängande grässvål. I den centrala delen ändrar området karaktär. På de låga vallarna finns olika typer av torra gräsmarker, ibland av en särskilt örtrik typ. Mellan vallarna är markerna fuktigare och här finner man en vätartad vegetation med krypven som dominerande art. I den sydvästra delen av alvaret är inslaget av fuktiga gräsmarker och vätar stort. De fuktiga gräsmarkerna finns i ett sammanhängande stråk närmast kusten. De är gräsrika och domineras av älväxing. Inslaget av örter är litet, men man kan finna vildlin och rödklint. Innanför strandvallarna finns ett stråk av vätar med olika karaktär, beroende på hur djupa de är. Stora ytor domineras av agnsäv och korvskorpionmossa. En annan vättyp domineras av ärtstarr där kalkbleken ligger bar mellan starrtuvorna. Vanliga växter är ryltåg, agnsäv och ältranunkel. De grunda vätarna är rikast på växter med arter som höstfibbla, lökgamander, sumpgentiana och vildlin.

Alvarets södra del är mer igenvuxen än de övriga delarna. Markerna är inom stora arealer tätt bevuxna med enbuskar. Uppe på vallarna i den södra delen ligger fornlämningar, bland annat flera gravar. Alvaret hyser en mycket rik svampflora. Här återfinns såväl typiska gräsmarksarter som mer sällsynta svampar. Till de typiska hör framför allt olika arter av vaxskivlingar, exempelvis toppvaxskivling, papegojvaxskivling och bitter vaxskivling. Bland mycket sällsynta svampar märks brun ängsvaxskivling, stråfingersvamp och musseronvaxskivling.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Johan Theorins Öland

I Johan Theorins böcker förekommer alvaret. Alvar finns på hela Öland, även om det riktigt Stora alvaret som är världsarv finns längst i söder. Det var ute på alvaret som mördaren Nils Kant vandrade och ställde till med elände efter andra världskriget i Skumtimmen, och där kan du själv vandra i timmar utan att se något annat än gräs och låga buskar och en enorm himmel. Alvar på norra Öland är t ex Långkärrsalvaret söder om Djupvik, Västra Alvaret vid Hagelstad och Jordhamnsalvaret vid Jordhamn.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2022. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO