Örter (utom orkidéer)

Backtimjan

Vetenskapligt namn: Thymus serpyllum

Förekomst: Allmän

Backtimjan är ett krypande, aromatiskt doftande ris som ofta bildar stora mattor. Stjälkarna är nedliggande och rotslående, medan de blombärande skotten är uppstigande eller upprätta. Backtimjan är ganska vanlig i södra och mellersta Sverige. Den växer på torr och öppen, sandig eller grusig mark, ofta på kalkrika substrat. Den är spridd över större delen av Öland. Den växer i stor mängd på Stora alvaret där den ofta växer ofta tillsammans med ölandssolvändan. Den blommar i juni-augusti.

Backtimjan är ett s k "Mariablomster". I 1400-talets läkeböcker kallades den för Jungfru Marie sänghalm. Den hade en särskild betydelse som läkeört för kvinnor, t ex vid menstruationsbesvär. Vid barnafödslar blandades den i sänghalmen. Backtimjan uppgavs också kunna bota en rad andra sjukdomar. Linné rekommenderade en dekokt av backtimjan vid "rushuvudvärk". I backtimjan finns substansen tymol, som är antiseptiskt och febernedsättande. Man kunde köpa backtimjan på apoteken så sent som på 1940-talet.

Släktnamne Thymus kommer av grekiskans thymos eller thymon; namnet användes redan av Aristoteles om timjan. Artnamnet serpyllum kommer av grekiskans herpyllos som användes som namn på en krypande växt.

Backtimjan är klassad som nära hotad i Sverige.

Backtimjan hittar du på följande platser:

Allt på Öland 2022. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO