Rönnerum-Abbantorps naturreservat

Rönnerum-Abbantorp ligger i hjärtat av Mittlandsskogen och består av olika ädellövskogar, betade torrängar, kalkfuktängar och våtmarker. Centralt i området ligger Rönnerums fornby, en av Ölands mest fascinerande järnåldersmiljöer.

Här kan du se karta över reservatsgränser, vandringsled, info och parkering:

LJUVLIG FÖRSOMMARVANDRING
Som ett ljusöppet rum omslutet av grönskande ädellövskogar ligger de öppna betesmarkerna vid Rönnerums fornby. Att vandra över de enbuskbeklädda, örtrika torrängarna en försommardag, när den nyutslagna grönskan skiftar i olika ljusgröna nyanser, askarna håller på och vecklar ut sina blad och hagtornen blommar i vitt är en ljuvlig upplevelse.

RÖSTER I FÅGELKÖREN
Fågelkören i de stora ädellövskogsbestånden i Rönnerum-Abbantorp är mycket njutbar. Grönsångare, härmsångare, svarthätta, svartvit flugsnappare, stenknäck, lövsångare, bofink och rödhake gör dig sällskap med sin sång. I reservatet finns en av Sveriges största avenboksskogar. Ibland bildar avenboken rena bestånd men ofta ingår inslag av lundalm, ask, ek och björk.

SÄLLSYNTA ARTER
I reservatet har ovanliga fågelarter som bivråk och stenknäck starka fästen. Sommargyllingen är en tillfällig gäst. På blommande hagtorn trivs den mindre ekbocken och på kalkfuktängarna honungsblomstret.

SEVÄRD FORNÅLDERSBY
Rönnerums fornby är en av Ölands bäst bevarade järnåldersbyar. Inom ett område på ungefär 1,2 hektar ligger tio husgrunder omgivna och förbundna av stenhägnadsrester. Även bybrunnen fi nns bevarad. I väster ligger en mängd odlingsrösen med små åkertegar emellan. Åt sydväst fi nns ett gravfält med ungefär 100 gravar. Troligtvis har detta utgjort det forntida Rönnerums begravningsplats.

FORNMINNEN KNYTS SAMMAN
Här i Mittlandskogens hjärta ligger flera spännande fornlämningsmiljöer. Från Rönnerums fornby är det inte långt till Ismanstorps fornborg i öster, Odens flisor i norr och Noaks ark på Karums alvar längst i nordost. Mittlandsleden knyter samman Odens flisorIsmanstorps fornborg och Rönnerums fornby.

FAKTA 
Naturreservatets storlek: 524 ha, beslutsår: 2004
Syfte: Skydda och vårda värden knutna till fornbyn, borgvägen, ädellövskog, avenbokskog, ädellövhagmarker, torrängar och kalkfuktängar med dess flora och fauna. Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

HITTA HIT
Cirka 2 km SO Högsrums kyrka. Området kan nås från allmänna vägen Högsrum-Ismantorp, parkeringsplats finns vid Odens flisor, samt via en enskild mindre väg frånRönnerums by, där det också finns parkeringsplats.

Källa: Länsstyrelsen I Kalmar län

 

Tillgänglighet: Tillgängligt
Booking.com

Allt på Öland 2019. Utvecklad av Tegelwebb