Egby ängar

Slåtteräng

Egby ängar är en av de finaste lövrika ängarna på Öland. Ängarna har en typisk blandning av öppna slåtterytor och träd- och buskridåer. De smala träd- och buskridåerna löper längs de gamla stensträngarna och består främst av ek, ask och hasselbuskar. Ekarna har vida kronor och flertalet äldre askar bär spår av tidigare hamling. I ridåerna växer även andra buskar som skogskornell, benved och skogstry. Markfloran är lundbetonad.

De öppna slåtterytorna har en artrik flora med en stor variation mellan torra och blöta marker. Flera av växterna i dessa delar visar genom sin förekomst på en långvarig slåtterhävd. I ängarna finner man ett flertal arter av orkidéer. Till de vanligaste hör brudsporre, S:t Pers nycklar, johannesnycklar och grönvit nattviol.

På några ställen finns små fuktsvackor med en något annorlunda vegetation. I dessa delar dominerar växter som plattstarr, agnsäv, älgört och krissla. Vissa delar av Egby ängar är skuggigare. Där är gräsinslaget betydligt större och vegetationen har en mer högvuxen karaktär.

Ängarna omges av flera mindre lövskogslundar. Lundarna har tidigare varit slåtterängar. Skogarna är idag mycket skuggiga och har en karaktäristisk lundflora.

Här finns en Google-karta över ängarna

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb