Lundeby slåtterängar

Ängarna vid Lundeby har en blandning av öppna slåtterytor och skuggiga träd- och buskpartier längs stensträngar, vid stenblock och odlingsrösen. Floran är mycket artrik. Väster om vägen som delar området finns en av de finaste och artrikaste ängarna på Öland. Antalet slåttergynnade arter är stort. Här finns loppstarr, vitmåra, svinrot, ängsskära, tvåblad, brudsporre, korskovall, rödklint och krissla. Dessutom växer här späd ögontröst på en av sina fåtaliga lokaler på Öland.

Ek, ask och hassel dominerar de trädbevuxna delarna av ängen. Ekarna är gamla och vidkroniga. En del av askarna bär spår av hamling. Många hasselbuskar är högvuxna och mycket gamla. Här finns lundslok, liljekonvalj, hässlebrodd och lundgröe.

Det är inte så lätt att hitta parkering utan att hindra övrig trafik eller jordbruksmaskiner.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb