Stora Finnslätten

Stora Finnslätten ligger inne i Norra Ottenby lund. När man kommer gående på stigen i lunden öppnar sig en stor äng, som röjdes fram på 1960- och 70-talen, efter ett par decenniers igenvägning, för att ge bra foder åt hjortarna i lunden. Efter röjningen gödslades ängarna. Därför präglas mestadels vegetationen av kvävegynnade arter. På några ställen finns jättestarr och hartmansstarr. I juni lyser marken gul av smörblommor.

För hjortarna är det ett viktigt kalvningsområde under juni månad.

Källa: Ottenby - naturen och historien (Ekstam, Forshed & Johansson)

Tillgänglighet: Tillgängligt
Booking.com

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb