Örter (utom orkidéer)

Klasefibbla

Vetenskapligt namn: Crepis praemorsa

Förekomst: Mindre allmän

Klasefibbla är sällsynt och förekommer mest i mellersta Sverige. Den växer på torr kalkrik mark, bland annat i skogsbryn, beteshagar och i vägkanter. Eftersom alla blad sitter i rosett vid basen missgynnas arten av igenväxning och har därför minskat på många håll till följd av minskande bete och annan hävd.

På Öland finns den mest i de mellersta lövskogsbygderna.

Stjälken är helt bladlös och kan bli upp till sju decimeter hög. Alla blad sitter samlade i en rosett vid basen, de är ljust mattgröna, helbräddade, något strävhåriga, i formen trubbigt och brett lansettlika till elliptiska. Klasefibbla blommar i juni-juli. Blomkorgarna är talrika och sitter ordnade i utdragna klaselika samlingar, de är omkring två centimeter breda med ljusgula blommor. 

Artnamnet praemorsa kommer av latinets praemorsus (avbiten), vilket syftar på den korta, tvärhuggna jordstammen. Släktnamnet Crepis kommer av grekiskans krepis (sko) och var ett växtnamn hos Theofrastos (300 f. Kr.). 

Artportalen

Utbredningen på Öland (2021)

Klasefibbla hittar du på följande platser:

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb