Högby hamn

Fågellokal

Norr om Högby tar man österut mot Sandbybadet. Vid kusten finns en parkeringsplats, varifrån man fortsätter till fots. Det går även att nå området söderifrån om man svänger österut vid Högby kyrka. Parkera efter färisten och följ stigen som startar vid infoskylten. Beträdnadsförbud gäller 1 april till 31 juli utom på vägen som leder genom fågelskyddsområdet och på den markerade stigen runt området.

Fågellokalen Högby hamn omfattar kustlagunerna Gjutskärr och Lilla hamnen, Själgrundsudd samt en grund vik söder därom. Kombinationen av välbetad strandäng, våtmarker och flacka stränder gör att området är mycket artrikt, framförallt när det gäller vadare och simänder.

Vid Bodudden har man överblick över området och kring udden kan det rasta en del småfåglar. Utanför Sandbybadet kan det rasta enstaka doppingar och änder. Länst ut på Själgrundsudd kan du spana av den stora viken ner mot Högby fyr.

Den lilla stenbron över utloppet från Lilla hamnen är en bra observationsplats.

Området är intressant under olika delar av året. Smalnäbbad simsnäppa, mosnäppa, myrsnäppor och rödstrupig piplärka föreklommer varje vår. Gulärla rastar i stor mängd.

Häckande vadare är skärfläcka, rödbena, enkelbeckasin, brushane och kärrsnäppa. Småtärna, silvertärna och fisktärna häckar likaså.

Rödbena Foto:Stefan Svenaeus

Rödbena

Utanför kusten födosöker kentska tärnor och enstaka skräntärnor.

Vissa år häckar årta, stjärtand och snatterand. Ägretthäger besöker området ibland. I den södra viken ser man under hösten mängder med änder.

En vandring runt Lilla hamnen under september kan bjuda på lappsparv och rödstrupig piplärka. I november finns här stora flockar av snösparv.

Bland rovfåglar ses blå kärrhök, havsörn och ormvråk. Ute på vattnet ligger ofta flockar med alfåglar, storskrakar och knipor; ibland salskrakar.

Bland raiteter som setts kan nämnas silkeshäger, bronsibis, svartbent strandpipare, tuvsnäppa, prärielöpare, dammsnäppa, vitvingad tärna och större piplärka.

Källa: Ölands fågellokaler (Ölands Ornitologiska Förening)

Här kan du se fågelskyddsområdet och tillträdesförbudet

Öppna hela kartan i desktop

Det rödrandiga området har besöksförbud under delar av året

 

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb