Hönstorps naturreservat

Hönstorps naturreservat är ett av flera värdefulla naturområden i Mittlandskogen. Det ligger på gränsen mellan Algutsrums och Torslunda socknar norr Tveta och vägen mellan Björnhoda och N Möckleby/Gårdby. Här finns en mosaik av ädellövskogar, sumpskogar, småvatten och betesmarker. Reservatet är rikt på sällsynta och hotade svampar, kärlväxter, fjärilar och skalbaggar. Syftet med reservatet är bl a att bevara och återställa områdets variationsrika ädellövskogar och mindre kärr. Reservatet är 127 hektar stort.

 

 

Det finns inte några särskilda vandringsleder utan besökaren får söka sig fram i markerna på egen hand. Man kan gå in i området från öster från vägen som går mellan Algutsrum och Tveta. 

Reservatet utgörs av marker som förr i tiden var åker och slåtteräng. Efter det att brukandet upphört har skog vuxit upp på den forna odlingsmarken. Inne i skogen står spärrgreniga ekar, en kvarleva från tiden då området var betydligt mer öppet.

 

Värdefull skog

Hönstorps ädellövskogar domineras av ek men här växer också lind, ask, skogsalm, lundalm och den sällsynta vresalmen. I vissa delar finns det gott om hassel. Lövlundarnas flora är rik med arter som blåsippa, gulsippa och hålnunneört. Till sällsyntheterna hör de skuggtåliga gräsen skugglosta, strävlosta och skogskorn. Den hotade storviolen, som endast finns på Öland, har här en av sina cirka tjugo kända växtplatser.

Insekter

I naturreservatet lever en rad sällsynta skalbaggar. Prydnadsbock, olivgrön smalpraktbagge och rödbent ögonbock är alla knutna till hassel, medan mindre ekbock, ekträdlöpare och ekoxe lever på ek. I de sandiga och torra betesmarkerna trivs dyngbaggar som svart majbagge, månhornsbagge och likgul dyngbagge. De örtrika markerna lockar också till sig en rad fjärilar.

Ovanliga svampar

Ett imponerande stort antal ovanliga svampar har hittats i Hönstorp. Ett trettiotal av svamparna är rödlistade vilket innebär att de är missgynnade eller hotade, exempelvis slöjröksvamp, violfingersvamp och praktspindling.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Svårtillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb