Kalkstad naturreservat

I Kalkstads naturreservat dominerar den högstammiga ekskogen tillsammans med stora hasselbestånd. Skogen ger ett ljust och luftigt intryck.

 

Öppna reservatskartan i fullformat i desktop

 

Detta är en del av Sveriges sista stora ädellövskogsområde. Reservatet här i Kalkstad är en del av den sydligaste utlöparen av Ölands Mittlandsskog. Denna miljö är den rikaste av alla skogsmiljöer och här finns ett stort antal ovanliga djur, växter och svampar. Många av de speciella företeelser som utmärker en naturskog finns här i Kalkstad, till exempel olika trädslag i olika åldrar och storlekar, döda och döende träd, gamla träd, grova träd och hålträd. Här finns förutom ädellövskog också våtmarker och torrare ängsmarker.

Markerna i Kalkstad är rika. Här blommar om våren ovanliga arter som vår- och vippärt, lungört och buskstjärnblomma. Alla signalerar de höga naturvärden i skogen och kallas därför också för signalarter. Kalkstad är ett eldorado för svampintresserade med flera nationellt hotade arter. Dessa svampar har getts sådana fantasifulla namn som stort haröra, stäppröksvamp och gulfotshätta. Bland trädarterna, som till största delen är ek, ask, lind och lönn, döljer sig dessutom en riktig raritet; vresalmen. Detta trädslag som i Sverige bara finns vild på Öland har speciella, ytliga så kallade plankrötter.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb