Mensalvret

Mindre alvarområde med ett system av låga strandvallar. Grunda jordar med typisk alvarvegetation dominerar. Rena hällmarker förekommer. Rik flora och fauna.

Mensalvret är ett av alvaren på norra Öland. Det är ett relativt varierat alvar, men har varit utan hävd under många år. Betet har nu återupptagits inom ett begränsat område norr om vägen. Trots att stora delar inte varit hävdade under lång tid är det fortfarande öppet, vilket kan förklaras av de tunna jordarna. Endast enstaka tallar syns här och där. Buskskiktet är mycket glest och består till största delen av enbuskar.

Alvarets flora
Västra delen karaktäriseras av ett system av låga, nord-sydliga strandvallar. Uppe på vallarna växer en gles och alvarbetonad flora med fårsvingel som dominerande gräs. Mellan vallarna är det fuktigare och här finner man väl utbildade vätar med krypven. I kantzonerna runt vätarna finns smala zoner av örtrika, fuktiga gräsmarker. Den östra delen domineras av grunda jordar med ett glest växttäcke. Alvarmarker med fårsvingel dominerar vegetationen. I vissa partier delar smala jordfyllda sprickor upp alvaret i småområden. Här växer en artrik och torr gräsmarksflora. I nordöstra hörnet är jorddjupet mycket ringa och här finner man rena hällmarker. Flera orkidéarter förekommer på alvaret, däribland flugblomster, johannesnycklar och S:t Pers nycklar. Norr om vägen mot Byrum ligger ett litet kalkkärr. Ag dominerar vegetationen men i glesare partier växer även agnsäv och ryltåg. Det är också ett viktigt lekvatten för långbensgroda.

Den rika floran innehåller flera hävdgynnade växter. I alvarets vittringsgrus finns rikligt med den endemiska ölandssolvändan och även den närstående gotlandssolvändan har påträffats. På alvaret växer den rödlistade mossan grov gulmossa. Den trivs bäst i vätar på alvarmarker. Det allvarligaste hotet mot arten är igenväxning av öppna marker.

Intressanta insekter
Mensalvret är enda lokalen på Öland för grått johannesörtfly och en klassisk lokal för bandjordfly som förutom på norra Öland bara påträffas på gotländska alvarmarker. Bland intressanta skalbaggar kan alvarnattlöpare och stinkande kortvinge nämnas. Andra intressanta insekter är gråmyra, grå vårtbitare och blåvingad gräshoppa. Här finns dessutom en av de nordligaste förekomsterna av rosenvingad gräshoppa. Även landsnäckfaunan är rik, med flera olika grynsnäckor.

Mensalvret är av riksintresse både för naturvård och för friluftsliv. Norra delen ingår i naturreservatet Bödakusten västra och är även föreslaget att ingå i Natura 2000.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2022. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO