Tävelsrum

Byn Tävelsrum har gamla anor. Området kring byn är rikt på fornlämningar. Namnet antyder en vikingatida etablering. Den första etableringen av byn ägde sannolikt rum några hundra meter söder om bygatan i de nuvarande åkerskiftena. Den äldsta skriftliga urkund där Tävelsrum omnämns är ett pergamentsbrev daterat 25 juli 1375. Där skriver Hemming Djäkne att han skänker allt sitt gods på Öland till Nydala kloster. Bland dessa gods finns ett i "Taeflisrume", som utgör en sjättedel av hela byn. All Nydala klosters mark på Öland gick sedan ur klostrets ägo under 1500-talet. Troligen blev Gustav Vasa och hans arvingar nya ägare till godset.

Tävelsrum är en gammal tingsplats (Thaeflesrum). Strax öster om byn på åsen i anslutning till gravfältet på södra sidan om vägen, sammanstrålade gränserna för tre härader på Öland (Myklabo=Möckleby, Gorbo=Gårdby samt Asgudzrum=Algutsrum). Ett brev från 1413 anger att häradshövding Gunnar Gaze här detta år förättade ting för att fastställa ett markbyte.

1641 upprättades en lantmäterikarta över byn. Byn var utlagd enligt regler från 1300-talet. Bygränsen mot Kåtorp var densamma som idag. Det fanns tre gårdar i byn: Västergården, Mellangården och en gård i öster, som vid den tidpunkten låg öde. Större delen av marken utgjordes av skogsbevuxen ängsmark. Sin nuvarande struktur fick byn 1682.

Bynamnet har haft olika stavning under tidernas lopp, t ex Taeflisrume, Täuelsszrum, Teffuelsrvm. Skriftsättet växlar främst beroende på att stavningen inte fixerades förrän senare. Förleden i namnet är det fornsvenska ordet taefli  som betyder upphöjd plats. Efterleden -rum anses betyda öppen plats, naturlig eller uppkommen genom röjning.

Källa: Torslunda hembygdsförenings andra sockenbok (1988): Torslunda II - En bygd i förvandling. Artikel av zoologen Per Brinck.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb