Örter (utom orkidéer)

Havssälting

Vetenskapligt namn: Triglochin maritimum

Förekomst: Allmän

Havssälting är vanlig vid våra havsstränder, men kan sällsynt påträffas vid större sjöar och älvar. Den föredrar fuktiga strandängar. Arten blommar på försommaren med små oansenliga blommor. I fruktstadiet sträcker sig blomställningen till flera decimeters längd. Frukterna som sitter ganska tätt är små och rundade och faller vid mognaden sönder i sex delfrukter.

Artnamnet maritimum kommer av latinets mare (hav) och betyder 'växande vid havet'. Namnet Triglochin kommer av grekiskans tris (tre) och glokhis (spets), namnet betyder treuddig och syftar på fruktspetsen. Det svenska namnet sälting kommer av salt, sälta och syftar på bladens saltaktiga smak.

Den har rekommenderats som föda för djur och människor. Den salta smaken gör dem begärliga för boskapen och man höll dem förr som ett utmärkt kreatursfoder. Frukterna blandades förr i brödet under tider av missväxt och nöd. De båda arterna havssälting och kärrsälting har dock visat sig vara något giftiga. Framför allt unga plantor innehåller skadliga cyanoglykosider.

Ur Beskrifning på Sältingsgräset av Carl von Linné (Kongliga Swenska Wetenskapsacademiens Handlingar, 1742)

"Då jag Öländska resan anträda skulle, war jag af åtskillige påmint, at noga eftersöka på Öland, hvad grässlag det wara måtte, som där almänt wäxte ock kallades Sälting, emedan Boskapen af det framför något annat wäl trifwas. Jag eftersökte i alla Botaniska Böcker utan at finna här til anledning. Då jag kom på sielfwa Öland wiste hwart Barn at nämna Sältingen, men wid tilfrågan om samma gräs, hwilket det wore, wiste hwarken Bonde eller Präst mig at gifwa wid handen, utan hölts före det alt gräs, som wäxte wid hafwet kallades Sälting, ock Kreturen framför på något annat ställe mådde wäl, då de fingo gå på Sältingen eller det små gräset wid hafsstranden, som sades wara salt ock där af fått namnet. Jag såg noga alla strandgräs igenom, smakade många gräs, men fant intet något som smakade salt, eller som war ifrån wåre almänne grässlag särskilt, för än jag kom in uti några Ängar wid stranden instängde, där Triglochin wäxte framför på något annat ställe ömnogt, ock då jag det smakade war det salt."

 

Havssälting hittar du på följande platser:

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb