Ölands norra udde

Förhistorisk hamn

Ölands norra udde har alltid utgjort en viktig angöringspunkt för handelsflottan i norra Kalmarsund och en mycket stor del av den äldre sjöfarten mot Gotland har passerat här. Grankullavikens betydelse som hamnplats för Böda socken kan knappast underskattas. Den grunda och vidlyftiga bukten är känd i det medeltida materialet som Örehamn, men sannolikt har hamnen även varit viktig under förhistorisk tid. Under modern tid har Grankullaviken varit av stor betydelse för utskeppning av virke. Områdets anknytning till seglationen förstärks av vrakresterna av det 1926 förlista åländska skeppet Swiks vid den östra stranden. Grankullaviken har också stora biologiska värden. 

Utanför Ölands norra udde finns ön Stora grundet, som idag har landförbindelse genom en bro. På Stora grundet står fyren Långe Erik.

På ön Lilla grundet i Grankullavikens mynning finns resterna efter S:t Olofs kapell samt en ödekyrkogård. Kapellet är omnämnt 1515 i en förteckning över kapell i Linköpings stift, Sancti Olaui in Böda. Då stod kapellet ännu under tak, men några vidare uppgifter om byggnaden finns inte. Troligen tog man sten från kapellruinen när man byggde fyren Långe Erik och idag återstår endast en övertorvad kulle.

Den nordöstra udden med den välkända Trollskogen, utgör ett av öns mer välbesökta turistmål. På uddens norra del låg en örlogsbas på 1400-talet. Här finns också skansar med skyttevärn efter örlogsbasen.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

 

Fågellokal

Norra udden är en fin fågellokal. Här passerar omfattande fågelsträck norrut under våren. Genom att land tar slut här samlas en del tveksamma fågelflyttare i buskagen för att samla mod inför den fortsätta resan. Vintertid rastar många intressanta sjöfåglar.

Här kan du se vilka fågelarter som setts vid Ölands norra udde den senaste veckan (Artportalen)

 

Växtlokal

Växtlokaler som beskrivs i En guide till Ölands växtvärld (ÖBF) kan du se här. (juni-augusti).

Naturtyper: Strandängar, sand- och stenstränder samt brackvatten. Speciella arter: Klöverärt, strandtrift, strandråg, rödsäv, liten ärtstarr.

 

Klöverärt Foto: Stefan Svenaeus

Klöverärt

 

Värdefull kulturmiljö

Enligt Länsstyrelsen är Ölands norra udde ett område av särskilt stort värde ur kulturmiljösynpunkt (Område K2 i Natur och Kultur på Öland, Länsstyrelsen i Kalmar län 2001). Här finns fyrplats och hamnområde av stor betydelse för handel, sjöfart och örlog sedan medeltiden. Fyren långe Erik är byggnadsminne. En grupp monumentala järnåldergravar visar att området var attraktivt redan under förhistorisk tid.

 

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb