Konungsbackens naturreservat

I Mittlandsskogen mellan Torslunda och Lenstad ligger detta naturreservat med ädellövskog. Alla de tre förekommande almarterna i vårt land finns i reservatet. Särskilt intressant är den stora förekomsten av den hotade vresalmen, som kanske har sitt starkaste fäste i hela landet just i det här området. Reservatet är en vacker mosaik av gammal ädellövskog och betade, öppna marker. I reservatet finns en rik svampflora och många rödlistade insekter som är knutna till allt från de slutna skogarna med död lövved till de ljusa, öppna och betade ekmarkerna.

Stora delar av reservatet har hävdats genom slåtter- eller bete under mycket lång tid, vilket präglar områdets naturvärden. Den tidigare mer omfattande hävden av området innebar även att landskapet var mer öppet, vilket flera spärrgreniga träd inom området ännu vittnar om. Områdets artrika flora och vidgreniga lövträd har därför inte bara höga biologiska värden utan även betydande kulturhistoriska värden genom att berätta om den historiska markanvändningen.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

 

Öppna reservatskartan i fullformat i desktop

 

RESERVATETS UTBREDNING (röd linje):

Du kan nå reservatet från vägen mellan Torslunda och Kalkstad. Reservatet sträcker sig härifrån och österut. Den östliga delen av reservatet gränsar till Lenstads naturreservat.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2022. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO