Lenstads naturreservat

Reservatet är en del av ett stort sammanhängande lövskogsområde – Mittlandskogen. Våtmarker och gamla slåtter- och betesmarker öppnar upp den täta skogen vilket skapar en omväxlande natur. Området är mycket artrikt, särskilt när det gäller fjärilar och kärlväxter.

Marken i reservatet har tillhört byarna Lenstad, Kåtorp och Tävelsrum och har troligtvis brukats i mer än 1000 år. Under många århundraden dominerades landskapet av små åkrar, ängar och betesmarker. I sen tid har brukandet av markerna minskat i omfattning vilket innebär att landskapet är mindre öppet idag jämfört med hur det såg ut förr.

I den gläntrika skogen finns tre större våtmarker – Revkärr, Kärringkullmossen och Tävelsrumsmossen – men också en mängd mindre våtmarker. Den omväxlande naturen, i kombination med kalkrik jord och ett gynsammt klimat, skapar förutsättningar för ett mycket rikt växt- och djurliv.

Våtmarkerna och fuktängarna är ett eldorado för orkidéer. Bland starr och ag växer brudsporre, flugblomster, kärrknipprot, ängsnycklar, St Pers nycklar, honungsblomster och salepsrot. I de blomsterrika markerna har närmare 60 ovanliga fjärilsarter noterats, vilket gör området till ett av landets artrikaste.

 

Öppna reservatskartan i fullformat i desktop

 

RESERVATETS UTBREDNING (blå linje):

I reservatet ligger Lenstad borg

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb