Bödakusten västra naturreservat

Naturreservatet Bödakustens västra sträcker sig från Byxelkrok i norr till Byrum i söder. Här kan du vandra i vindpinade gammeltallars rike, uppleva mäktiga sanddyner och smeka mjuka klapperstenar. I området finns en domarring och rester av kalkugnar. Här finns sju perkeringar. Torrtoalett finns vid flera av parkeringarna.

 

Öppna fulla reservatskartan i desktop

 

 

SANDDYNER OCH GAMMELTALLAR
De gamla, glesa och vindpinade tallskogarna med många döda träd, mäktiga sanddyner och klapperstensfält är områdets mest typiska miljöer. Här finns sanddynområden och flygsandfält dit vinden under årtusenden har transporterat sandkornen och byggt upp dynerna som kan vara tio meter höga och kilometerlånga. På 1800-talet försökte man förhindra sanddriften genom att plantera tall och balsampoppel. Vid Kinshögar, Masthuggsudden och Rörstensudden förekommer klapperstensfält med av havet slipade runda stenar som vågorna spolat upp på land. I södra delen av reservatet finns alvarmark och torrängar. På Mensalvaret växer ölandssolvända, flugblomster och vildlin. Vid Bränsle äng färgas marken på våren av fältsippornas violetta blommor. Västra Bödakusten erbjuder rika möjligheter till bad, bärplockning och friluftsliv. Genom området går en vandringsled, Bödaleden.

SÄLLSYNTA ARTER
Många sällsynta insektsarter trivs i de varierade naturmiljöerna längs Bödakusten. Här finns en av få platser i landet där alla tre arterna av myrlejonslända förekommer. Även svampfloran är intressant med arter som tallgråticka, pluggtrattskivling och lakritsmusseron.

VÄRDEFULLA VATTENOMRÅDEN
Längs med Bödakusten finns kalkstenshällar, sandbankar och grunda bottnar. De grunda bottnarna är viktiga lek- och uppväxtlokaler för bl.a. strömming och skrubbskädda.

FAKTA
Storlek: 742 ha, varav 250 ha vattenområde, Beslutsår: 1999
Syfte: Bevara ett område med barrskogar, ädellövskogar, alvarmark, sanddyner, klapperstenstränder och värdefulla kustvatten. Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

HITTA HIT
Reservatet sträcker sig från Sandviken, söder Byxelkrok ner till Mensalvaret, söder Byrum.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb