Grankullaviken

Grankullaviken är belägen på Ölands nordspets. Den omsluts av Norra udden i väster och Nordöstra udden med Trollskogen i öster. Vid inloppet till Grankullaviken ligger öarna Stora Grundet, Borren och Lilla Grundet. Stora Grundet fick landförbindelse när fyren Långe Erik byggdes där. Inseglingen till Grankullaviken är trång och sker mellan ön Borren och Nordöstra udden. 

Hamnen

Viken har varit en viktig angöringspunkt för handelsflottan i norra Kalmarsund och en mycket stor del av den äldre sjöfarten mot Gotland har passerat här. Vikens betydelse som hamnplats för Böda socken har varit stor. Den grunda och vidlyftiga bukten är känd i det medeltida materialet som Örehamn, Örbowik eller Örbohamn, men sannolikt har hamnen även varit viktig under förhistorisk tid. Den var under medeltid ankringsplats för krigsfartyg. 1452 utkämpades ett sjöslag mellan danskar och svenskar utanför viken. Under 1700-talet finns viken omnämnd som Muhlholm och Getterums vik.

Under modern tid har Grankullaviken varit av stor betydelse för utskeppning av virke. Vid inledningen av 1900-talet byggdes ett ångsågverk vid viken, vilken muddrades upp för att möjliggöra sjötransport av virke. Virkesskeppningen från hamnen, belägen i Nabbelund, fortsatte till 1950-talet, då sågverket lades ner. Härifrån utgick senare färjeförbindelse till Gotland (Klintehamn). Förbindelsen är numera nerlagd.

Källa: Wikipedia, Ölands Kulturarv, Att upptäcka Böda - en annorlunda socken (sockenbok)

Jonathan Lindströms Öland

Arkeologen Jonathan Lindström beskriver i boken Biskopen och korståget 1206 (2015) ett slag år 1170 mellan danskar och sjörövare från östra sidan av Östersjön som sannolikt skedde i Grankullaviken. Slaget beskrivs främst i danska källor, nämligen av krönikören Saxo Grammaticus (1200-tal), som fick en förstahandsbeskrivning av slaget av en dansk som var med. Danskarna var utsända av kung Valdemar för att jaga hedniska sjörövare. När de inte hittade några sjörövare i Kalmarsund gick de i land på nordligaste Öland och gav sig i stället på ölänningar. Dessa visste dock att berätta att ester och kurer bedrev sjöröveri i en vik i närheten. Lindström anser att det bör vara Grankullaviken som åsyftas. De danska skeppen med kungens son Kristoffer som befälhavare seglade in i viken och gav sig på sjörövarnas flotta och fäste längst inne i viken, varvid danskarna till sist kunde besegra sjörövarna. Saxo skildrar slaget mycket ingående och vilka som deltog från den danska sidan. Förutom flottan i viken hade sjörövarna också en borg några hundra meter från stranden. Enligt Lindström har arkeologen Jan-Henrik Fallgren påträffat möjliga rester av esternas borg.

Rik biologisk mångfald

Grankullaviken är ett intressant område för fiske. Genom sitt skyddade läge, inströmning av bräckt vatten, lång vegetationsperiod och grunt vatten är viken ett högproducerande reproduktionsområde för näringsorganismer och hyser en mångfald av fiskarter. Att fånga gäddor över 10 kilo är inte någon tillfällighet. Grankullavik Fritidsby & Ölands Sportfiskecentrum är beläget vid viken.

Grankullaviken är ett viktigt område för biologisk mångfald i vatten. Bottenvegetationen karakteriseras av arter som hårnating och särv. Här finns även rikligt med blåstång och ålgräs. Borstnate och kransalger förekommer ställvis rikligt. Fyra av totalt sju arter kransalger i brackvatten finns här.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Fågellokal

Under en stor del av året kan ett stort antal änder och vitfågel ses i Grankullaviken. Vintertid kan en tusenhövdad flock dykänder, dominerade av vigg, ses här. En stor flock gräsänder tillsammans med enstaka krickor, snatteränder och bläsänder kan också vistas i viken. Tillfälligt kan smådopping och kungsfiskare observeras.

Om vårarna rastar även en del änder i Knysselviken. I vassarna sjunger rörsångare och sävsångare i mitten av maj. Silver- och fisktärna häckar på skäret. Ibland ses skräntärna. Ägretthägrar kan sommartid samlas inne i viken. Skäggdopping häckar längs vikens västra kant. 

Källa: Ölands fågellokaler (Ölands Ornitologiska Förening)

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2022. Utvecklad av Tegelwebb