Karås naturreservat

Karås ligger i Mittlandskogen, ett lövskogsdominerat mosaiklandskap mitt på Öland med för Sverige och Europa unika natur- och kulturmiljöer. Områdets speciella struktur har gett upphov till en betydande mångfald inom växt- och djurlivet.

 

Öppna reservatskartan i fullformat i desktop

 

 

Reservatet Karås är ett stycke Mittlandsskog i miniatyr med högt bevarandevärde. Huvuddelen består av blandädellövskog med främst ek, lundalm och ask. Tillsammans med smärre områden sumpalskog, avenbokskog, hässlen (hasselskog), kärr, örtrika gräsmarker och betad åker ger ädellövskogen förutsättningar för en rik flora och fauna.

I några mindre kärr, insprängda i skogen, lever långbensgrodan som kom till Öland för cirka 9000 år sedan, och den större vattensalamandern, båda ovanliga och högst skyddsvärda. Landmollusker som tandsnäcka, smalgrynssnäcka och dvärgsnigel har hittats. Ädellövskogen är också hemvist för ett stort antal fågelarter med behov av god tillgång på insekter och lämpliga hålträd för bobygge, som till exempel mindre hackspett.

Under träden finns rundhagtorn, brakved, nypon, skogskornell, skogstry och benved. På marken är karaktärsväxterna buskstjärnblomma, blåsippa, gulsippa, tandrot, ormbär och tvåblad. Korskovall och skugglosta är två kärlväxter i Karås som är sällsynta och hotade. Hotade är även svamparna grönpucklig tråding, hättmurkla, luktvaxskivling, violettfotad puderskivling och lerskivling.

Reservatet gränsar i öster till Karums naturreservat.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2022. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO