Långalvaret

Långalvaret eller Långalver är ett litet, öppet alvarområde på nordligaste Öland med grusalvar, hällmarker, vätar och en artrik alvarvegetation. Utmed östra sidan finns ängsartade tallskogar med örtrik flora.

På de tunna jordarna finns fårsvingel, fältmalört, backtimjan, vildlin, alvararv och getväppling. En annan typisk alvarväxt som finns här är gullborste.

Gullborste Foto: Stefan Svenaeus

Gullborste

På hällarna växer enbart vit fetknopp, lavar och mosskuddar. I vätarna finns ärtstarr, krypven och ryltåg. Rosenvingad gräshoppa finns här. I den ängsartade tallskogen finns purpurknipprot, lundskafting, vit skogslilja och skugglosta.

Sydost om Långalvaret ligger Spånkärret, ett intressant agkärr med fuktiga gräsmarker och rik flora. 

Långalvaret är av riksintresse för naturvården. En mindre del ingår i Natura 2000. Mitt på Långalvaret ligger den lilla flygplatsen Ölanda.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län (Område N14 i Natur och Kultur på Öland)

Långalvaret är även en spännande fågellokal som lyfts fram i boken Ölands Fågellokaler av Ölands Ornitologiska förening där den kallas Ölanda Flygfält.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb