Skäftekärr järnåldersby

Här finns ett stort och välbevarat komplex av husgrunder, hägnader och gravar från den äldre järnålderns bondesamhälle samt rekonstruktioner av hus och landskap. Skäftekärrs järnåldersby tillhör en av de större i Bödaområdet med 22 husgrunder. Dess inägojord är påverkad av senare odling men mycket är ändå väl bevarat inom området. Till husgrunderna hör omfattande stensträngssystem och två gravfält som anses höra till den forna bybebyggelsen.

Utgrävningar
Under 1990-talet har Uppsala universitet årligen genomförts seminariegrävningar här. Syftet har varit att undersöka en vad man uppfattar som "storgård". I Skäftekärr finns en gård med fem husgrunder som representerar en ganska sällsynt järnåldersgård för Öland. Förutom antalet utmärker sig husen genom sin storlek. Här finns tre långhus, varav huvudbostaden mäter 40 meter i längd och de två övriga närmare 40 meter. Dessutom finns ett mindre fähus och ytterligare en mindre byggnad. Vid undersökningarna kunde noteras relativt tjocka kulturlager. Vidare konstaterades att ett av husen brunnit ned men återuppbyggts. Här hade ett nytt kalkstensgolv lagts över den äldre golvnivån.

Ett intressant fynd
Det mest anmärkningsvärda fyndet utgjordes av stora mängder myrmalm och en eventuell rostningsplats för denna. Det har inom forskningen tidigare diskuterats om myrmalm överhuvudtaget finns på Öland. På olika platser på Öland har man tidigare funnit både myrmalm och ämnesjärn vid husgrunder. Dessa fynd har förklarats med att man har importerat malm från fastlandet. I detta fall råder knappast något tvivel om att malmen hämtats från den numera utdikade Bromossen som ligger söder om bebyggelsen. 

Järnåldersbyn ingår i Ekopark Böda och ligger i anslutning till ekoparkens centrum vid Skäftekärr.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2022. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO