Beijershamn

Misslyckat hamnprojekt blev en utmärkt fågellokal

Beijershamn är, vid sidan av Ottenby, en av Ölands bästa fågellokaler och en av de mest välkända. Ett misslyckat hamnprojekt på 1850-talet ledde till att området grundades upp och vassar och strandängar till gagn för fågellivet började utvecklas.

På 1850-talet tog Otto Wilhelm Beijer, hovstallmästare på Ottenby kungsgård, initiativ till en storhamn som skulle kunna konkurrera ut Färjestaden. En två kilometer lång pir med en hamn längst ut byggdes vid platsen vi idag kallar Beijershamn. På grund av ett konstruktionsfel började hamnområdet grundas upp så att det till slut blev omöjligt för större fartyg att anlöpa hamnen och verksamheten avvecklades.

På den uppslammade sanden började säv och bladvass etablera sig. Så småningom utvecklades området till en mosaik av strandängar, vassar och öppna ytor vilket uppskattas av vadarfåglar, änder, gäss och rovfåglar. Tack vare kreatursbete, röjning och vasslåtter på senare år är Beijershamn idag en av Ölands förnämsta fågellokaler. Totalt har 250 fågelarter observerats här.

Främst är området en viktig rast- och häckningslokal för vadare men här häckar också änder, tärnor och måsfåglar. Exempel på ovanliga arter som besöker Beijershamn är myrspov, årta, skräntärna, och pilgrimsfalk.

Området har mycket att erbjuda den naturintresserade besökaren. Här finns fågeltorn, fågelplattformar, gömslen, informationstavlor, vandringsleder och en uppskattad led för funktionshindrade. Du har möjlighet att vandra ut på den två km långa piren.

Södra fågeltornet Foto: Stefan Svenaeus

Södra fågeltornet

Foto: Stefan Svenaeus

Beijershamn är till största delen ett naturreservat.

Öppna reservatskartan i fullt format i desktop

Det rödrandiga området i kartan har besöksförbud under delar av året

Vandringsleder, fågeltorn, plattformar, parkering, toalett

Här kan du se vilka fågelarter som setts vid Beijershamn senaste veckan (Artportalen)

Fjärlilar och fladdermöss

Beijershamn är en av Ölands finaste fjärilslokaler. På en smal remsa med torra och öppna gräsmarker mellan strandängarna och skogen har lavdagssvärmaren sin enda förekomst i Norden. Totalt har mer än 650 av Sveriges 950 fjärilsarter återfunnits här.

Tack vare den goda insektstillgången är Beijershamn också ett fladdermössens eldorado. Tolv av Sverige arton arterm har påträffats i området. Av sällsynta fladdermöss förekommer bl.a. mustaschfladdermus och trollfladdermus.

Fakta om naturreservatet

Naturreservatets storlek: 655 ha (Natura 2000o-mrådet), beslutsår: 2000. 

Syfte: Skydda och bibehålla markernas öppna och betespräglade karaktär samt att vårda den unika vattenmiljön, så att alla de växt och djursamhällen som är karaktäristiska för dessa livsmiljöer kan fortleva i livskraftiga bestånd.

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000. 

Här finns parkeringsplats, informationstavlor, fågeltorn, fågelplattform, gömslen, leder för funktionshindrade mm.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Mer att läsa om Beijershamn: Vickleby - En sockenbeskrivning (1956)

Växtlokal

Beijershamn finns med i boken "En guide till Ölands växtvärld" från Ölands Botaniska Förening. Här finns naturtyper som betade strandängar, vassbälten, torrängar och alsumpskog.

Speciella arter är vattenskräppa, backsippa, strandmolke (Ölands enda lokal) och blankstarr.

Backsippor blommar på våren vid vandringsleden. Foto: Stefan Svenaeus

Backsippa

Blankstarr Foto: Stefan Svenaeus

Blankstarr

Bästa tid för besök är hela sommaren. Strandmolke blommar i juli månad. Tänk på att det är beträdnadsförbud 1 april till 31 augusti utanför de markerade lederna.

I denna karta kan du se var olika växter finns

 

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2022. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO