Böda prästgårds naturreservat

Gammeleksområde

Vid Böda prästgård finns det fortfarande chans att uppleva gamla, grova lövträd. Den västra delen av reservatet utgörs av en ekhage som har kallats det viktigaste gammeleksområdet på Öland efter Halltorps hage och innehåller ett 25-tal ståtliga ekar. Reservatet består av tre delområden, skilda från varandra.

Den fina ekhagen ligger i den nordöstra delen av reservatet men rester finns även i den del som ligger väster om vägen. Många av de insekts- och lavarter som lever på och i ekarna är beroende av att sol och värme når fram till stammarna.

Med lite tur kanske du får se någon av ekarnas sällsynta invånare, kanske den stora, brunglänsande läderbaggen eller bålgetingen som är vårt lands största geting.

 

Öppna reservatskartan i fullformat i desktop

 I den norra delen kring våtmarken finns den gamla alsumpskogen med sin rika flora. Flera träd är överväxta av murgröna och på marken blommar ramslök och tandrot. Längre söderut i samma område är det torrare och här växer en gles, betespåverkad skog med ek och hassel.

I det södra delområdet återkommer alskogen men här med ett stort inslag av hassel. På sina ställen är hasseln grov och markerna har här en lundkaraktär med växter som buskstjärnblomma, rödblära och skogsbingel.
 

Fornlämningar

Flera stensträngar från järnåldern vittnar om en mer än tusenårig markanvändningshistoria. Stensträngarna är rester efter gamla inhägnader för att hålla boskapen borta från grödorna.

I reservatets södra delområde ligger resterna av en medeltida stjärnformad skansanläggning, Böda skans.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb