Ismantorps naturreservat

Blandädellövskog, rikkärr och fuktängar

Mittlandskogen är ett kärnområde för biologisk mångfald som till sin karaktär och storlek är unikt såväl inom landet som i övriga Europa. Lövskogens kärlväxtflora är rik och innehåller bland annat skogsbingel, lungört, hålnunneört samt orkidéerna Sankt Pers nycklar och tvåblad. I rikkärren i reservatets östra delar växer arter som brudsporre, vit skogslilja, krissla och rödklint.

Den variationsrika ädellövskogen domineras av trädslagen ek, ask och alm. I övrigt förekommer inslag av lundalm, vresalm, lind och lönn. Delar av beståndet är naturskogsartat med död ved i form av lågor och torrakor. Buskskiktet i Mittlandsskogen, med arter som hagtorn, hassel, skogstry, brakved och tibast, är omfattande och ibland helt ogenomträngligt.

För lövskogshäckande fåglar är Mittlandsskogen viktig. Bland de många arterna kan nämnas bivråk, stjärtmes, mindre hackspett och nötkråka.

Att sätta foten i Ismantorp är att beträda viktig natur- och kulturmark. Inom och utom reservatet finns höga kulturhistoriska värden i form av omfattande fornlämningar från järnåldern. I historisk tid användes marken här främst som ängs- och betesmark.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

 

Öppna reservatskartan i fullformat i desktop

 

 

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb