Mellan Kalkstad och Lenstad

Norr om vägen mellan Kalkstad och Lenstad ligger fuktiga marker under igenväxning där det finns intressanta växter, flera fornlämningar och där det kan vara intressant att titta efter rovfåglar.

 

Växtlokal

Ölands Botaniska Förening har med lokalen i sin bok "En guide till Ölands växtvärld". Här finns ohävdad kalkfuktäng med inslag av tok och enbuskar samt ruderatmark. En viss röjning har skett för att gynna storviol.

Speciella arter som finns här är skogsklocka, storviol, spärrmorgonstjärna och hartmansstarr. Första halvan av juni är lämplig besökstidpunkt om man vill se blommande storviol.

 

Storviol. Foto: Stefan Svenaeus

Storviol

 

Hartmansstarr Foto: Stefan Svenaeus

Hartmansstarr

 

I denna karta finns de intressantaste växtlokalerna utmärkta:

 

Orkidélokal

Här finns bl a flugblomster, skogsnattviol, johannesnycklar, Sankt Pers nycklar, grönkulla och krutbrännare.

 

Fågellokal

På stentippen har man bra utsikt och kan se sträck av rovfåglar från slutet av april och framåt. I närheten finns finns chans på häckfåglar som höksångare, bivråk, göktyta och rödvingetrast. Även ängshök har häckat här. Under några år i början av 2000-talet sågs svart stork regelbundet från tippen. Det är också en bra plats att spana efter termikflygande fåglar. Kvällstid har man hört morkulla, kornknarr, vaktel eller småfläckig sumphöna.

Källa: Ölands Ornitologiska Förening

 

Fornlämningar

Här finns husgrunder och ett system av stensträngar (gamla stenmurar) från järnåldern och framåt. I vissa sammanhang kallas området Gamla Lenstad. Ett gravfält finns lite väster om stensträngssystemet. Det är ställvis väldigt igenväxt och svårt att ta sig fram. 

Du kan se fornlämningsområdet i denna lantmäterikarta.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb