Möckelmossen

Möckelmossen, alvarets största sjö, är unik eftersom den aldrig har dikats ut. Mossen håller vatten året om men arealen växlar kraftigt mellan höstregn, snösmältning och sommartorka. På höstarna är mossen rast- och övernattningsplats för tusentals tranor. I mossen häckar bl.a. skrattmås, större strandpipare, rödbena, och storspov. Här finns ljungpiparen med sin melankoliska vissling. Sånglärka, storspov, skedand och stjärtand är vanliga och det finns stor chans att se ängshök. På vintrarna efter några nätters köldperiod blir Möckelmossen en utmärkt skridskois. Många förundras över att de ser gäddor som simmar under isen.

Möckelmossens avrinningssområde är mycket stort.  Avrinningen sker åt nordost över Frösslunda alvar, via Frösslundamossen och Frösslundabäcken till Östersjön. Under högsommaren sker ingen avrinning, däremot avdunstar stora mängder vatten. Öring och gädda förekommer i bäcken och i mossen påträffas gädda och abborre.

Under sommarens torrperiod lyser kalkbleken vit och stora områden är helt torrlagda. Centralt i mossens djupaste delar finns en öliknande bildning där videbuskage brett ut sig. Detta är karaktäristiskt för alvarsjöar. En tänkbar förklaring är att omgivande våtmarker helt torkar ut under torrperioden. Endast de djupaste och därmed året runt våta delarna kan hysa tät högre vegetation. Kring ön dominerar bladvass, sjöfräken och bunkestarr. I det öppna vattnet ses växter som kransalger och strandpryl. Den globalt rödlistade blodigeln förekommer och i strandförnan finns glattbaggen Stenichnus pusillus. I närheten av Möckelmossen växer den sällsynta purpurknipproten.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Parkering finns utmed Resmo-Stenåsavägen. Där finns även en informationsplats och en toalett.

Här kan du se Möckelmossen i Lantmäteriets karta

Möckelmossen ligger på den östra gränsen av naturreservatet Gynge-Mysinge alvar.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb