Gynge-Mysinge alvar

Naturreservat på Stora alvaret

Den som färdas längs den klassiska vägen mellan Resmo och Stenåsa möter ett storslaget alvarlandskap. Kanske blir Gynge och Mysinge alvar den första kontakten med Stora alvarets både karga och sällsamma skönhet.

Öppna reservatskartan i fullformat i desktop

GYNGE ALVAR

Gynge alvar har av tradition sambetats av nötkreatur, får och hästar. Periodvis har området varit obetat, men nu har bete återupptagits och buskar röjts. Här finns en riklig förekomst av bergsskrabba, liten sandlilja, fjällnejlika, ullranunkel och såpört. På Gynge alvar finner man några av de individrikaste orkidélokalerna på Stora Alvaret.

Växtlokal: Gynge alvar

I "En guide till Ölands växtvärld" beskrivs Gynge alvar som en intressant växtlokal. Här kan du se var enskilda växter finns i denna Google-karta:

Naturtyper: Här finns de flesta av de naturtyper som förekommer på Ölands alvarmarker, såsom grusalvar, torrängar med enbuskar, hällmarker, karst och vätar.

Speciella arter: Öländsk fjällnejlika, dvärgkämpar, gaffelfibbla, alvarmalört, alvarstånds, gullborste.

Dvärgkämpar Foto: Stefan Svenaeus

Dvärgkämpar

Alvarmalört Foto: Stefan Svenaeus

Alvarmalört

Bästa säsong: Ölandssolvändan blommar i skiftet maj-juni.

Orkidélokal: Gynge alvar

Här finns purpurknipprot, Sankt Pers nycklar, Adam och Eva, ängsnattviol, grönvit nattviol och krutbrännare.

MYSINGE ALVAR

Mysinge alvar är välhävdat genom fårbete. Så här trädlöst var större delen av Stora Alvaret ända in på 1960-talet. Vegetationen domineras av tunna jordar av vittringsgrus, s k fårsvingelalvar men här finns även hällmarker och fuktängar. Fårsvingeln och den för Öland unika bågsvingeln förekommer rikligt liksom axveronika, fältvedel, brudbröd, och kattfot. På fuktängarna hör ölandstoken hemma liksom enen på torrängarna.

MÖCKELMOSSEN

Möckelmossen, alvarets största sjö, är unik eftersom den aldrig har dikats ut. Mossen håller vatten året om men arealen växlar kraftigt mellan höstregn, snösmältning och sommartorka. På höstarna är mossen rast- och övernattningsplats för tusentals tranor. I mossen häckar bl.a. skrattmås, större strandpipare, rödbena och storspov. På vintrarna efter några nätters köldperiod blir Möckelmossen en utmärkt skridskois. Många förundras över att de ser gäddor som simmar under isen.

Växtlokal: Mysinge alvar

Inom Gynge alvar, norr om Resmo-Stenåsavägen, finns också en stor del av de växtgeografiskt intressanta kärlväxtarterna på Stora Alvaret. Speciellt individrika lokaler uppvisar liten sandlilja, fjällnejlika, ullranunkel, såpört och bergskrabba. Bland rödlistade arter i Sverige förekommer exempelvis småtörel,timjansnyltrot och alvarmalört.

Orkidélokal: Mysinge alvar

På Gynge alvar finner man några av de individrikaste orkidélokalerna på Stora Alvaret. S:t Pers nycklar och Adam och Eva är de vanligaste orkidéerna men även sällsyntheter som purpurknipprot förekommer.

Du kan läsa mer om orkidéerna på Gynge-Mysinge alvar i boken En guide till Ölands växtvärld från Ölands Botaniska Förening. Här finns en karta med olika växtlokaler utmärkta

Sällsynta insekter

Gynge alvar är en välkänd insektslokal. Här har ett stort antal fjärilsarter noterats, varav många är rödlistade, bland dem svartfläckig blåvinge, blekgult lavfly och ockragult nejlikfly. Den senare har rik förekomst i området, men förekommer i landet bara på Stora Alvaret och inom en begränsad lokal på sydligaste Gotland. Andra karaktäristiska alvararter i området är skuggmätare, alvarljusmott och dyster malmätare. Den ovanliga svartpalpvikbladmalen förekommer i landet endast på Öland och är ytterst sällsynt i övriga Europa.

FAKTA OM RESERVATET

Naturreservatets storlek: 922 ha,beslutsår: 1968. Syfte: att bibehålla det unika betesberoende kulturlandskapet, vegetationstyper som är representativa för alvarmark,gynna både typiska och sällsynta växt och djurarter, bevara och synliggöra kulturhistoriska lämningar, underlätta allmänhetens upplevelse av natur och kulturvärdena. Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Vid Möckelmossen finns parkering, informationsplats och toaletter.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2022. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO