Södviks sjömarker - Södviken

Värdefulla havsstrandängar

Längs Södviken på nordöstra Öland finns några av Ölands vackraste och värdefullaste havsstrandängar skapade genom årtusenden av beteshävd. Området är en fågellokal av internationell klass. Det är en del av de öländska sjömarkerna. När skärfläckan kom tillbaka till Öland på 1940-talet var det just vid Södviken som den började häcka även om antalet par minskat på senare år.

Öppna reservatskartan i fullt format i desktop

Det rödrandiga området har besöksförbud under delar av året

Kuststräckan mellan Södvik och Östra Vässby skiljer sig markant från övriga delar av sjömarkerna. Kusten är här långgrund och betydligt flikigare än vanligt. Ute i viken finns många små öar och grund. Det som idag är land låg länge under havets yta. Den extremt flacka kusten medför att havsstrandängarna är ovanligt breda och variationsrika. Sjömarkerna har formats av människan som under årtusenden låtit sina kor och får gå här och beta.

Området utgörs idag av fyra naturreservat: Södvik, Hjälmstad, Marsjö och Östra Vässby.

Klassiska fågellokal

Södviken är en klassisk fågellokal som årligen lockar stora skaror av fågelskådare. Det är framför allt en vår- och sommarlokal. Främst är det en vadarlokal. I maj hittar du gluttsnäppor, svartsnäppor, kärrsnäppor, mosnäppor, grönbenor, störrre strandpipare och ibland myrsnäppor. 

Häckfåglar är skärfläcka, enkelbeckasin och storspov. Sydlig kärrsnäppa och roskarl häckar möjligen fortfarande med enstaka par. I viken runt öarna Skäret och Rörgrund finns det gott om änder. Samtliga öländska simandarter häckar i området. Över vattnet ses skräntärnor, småtärnor och silvertärnor fiska.

Många flyttfåglar rastar här under hösten t.ex. kustsnäppa, småsnäppa, kustpipare och prutgås. 

Ett antal rariteter har noterats här under åren t ex svartbent strandpipare, sibirisk tundrapipare, tuvsnäppa, dammsnäppa och citronärla.

Källa: Ölands Fågellokaler (Ölands Ornitologiska Förening)

Fornlämningar

Fornlämningar i form av hägnadsrester och gravfält finns framförallt i de västra delarna av området som tidigt steg ur havet. Sjömarkernas rika gåvor var framförallt ved och gott bete liksom vilt och fisk.

Fakta

Naturreservatets storlek: Östra Vässby 222 ha, Marsjö 140 ha, Hjälmstad 35 ha, Södvik 79 ha. Beslutsår: 2000 och 2001. Syfte: att bevara betestraditionen och livsmiljön för sjömarkernas flora och fauna. Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden Natura 2000. 

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Växtlokal

I områdena närmast havet växer t.ex. smultronklöver, gåsört, kustarun och strandkrypa. På lite högläntare betesmark trivs majviva, älväxing, backtimjan och backklöver. I partier av strandängen som ibland torkar ut växer den endemiska arten baltisk strandmalört. Strandnål, glasört och saltört är andra inslag.

Några intressanta växter finns här enligt Ölands Botaniska Förening. Se denna karta:

 

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO