Degerörsbackens naturreservat

Degerrörsbacken har under många decennier hävdats genom bete. Det glesa trädskiktet består av yngre träd, framförallt ek. Enstaka exemplar av alm, oxel, björk finns också. I buskskiktet dominerar enbuskar. I den sydöstra delen av området består buskskiktet till största del av hassel med inslag av slån och äppelros.

I fältskiktet finner du en riklig mängd torrängsväxter; bland annat brudbröd, solvända, fårsvingel, backsmultron, småfingerört och gul fetknopp. Arter som gynnas av att området hävdas genom bland annat bete är till exempel knölsmörblomma, vildlin, axveronika och darrgräs. Det finns dessutom ett stort inslag av orkidéer i reservatet. Du kan bland annat hitta grönvit nattviol,S:t Pers Nycklar, Adam och Eva samt krutbrännare.

Degerörsbacken hävdas varje år genom bete av hästar från maj till oktober. Torra år får betestrycket hållas lägre än under nederbördsrika år. Målet är att skapa en väl betad grässvål. En väl avpassad beteshävd är grunden för att bibehålla områdets botaniska värden.Kalkstenen som på vissa ställen går genom jordtäcket bidrar starkt till de gynnsamma förutsättningarna för den artrikavegetationen.

Inom reservatet finns ett järnåldersgravfält bestående av cirka 30 fornlämningar. Dessa utgörs av 20 runda stensättningar, fyra rektangulära stensättningar, fem oregelbundna stensättningar och en stensträng.

 

 

Öppna reservatskartan i fullt format i desktop

 

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb