Hulterstads alvar

ÖPPET ALVAR

Hulterstad alvar är ett öppet och vackert alvar där först ölandssolvända i juni och senare på sommaren gul fetknopp lyser på de vidsträckta grusalvaren. I de västra delarna finns hällmarksalvar och karstsprickor där den stora sandliljan har en av sina rikligare förekomster på Öland.

 

Öppna reservatskartan i fullformat i desktop

 

Här ser du reservatet i Lantmäteriets karta.

 

VANDRA TILL TINGSTAD FLISOR

Långt ute på Stora Alvaret, på en strandvall som formats av forntida hav, står de sägenomspunna Tingstad flisor, Ölands mest kända tingsplats. Från många byar ledde sedan länge glömda alvarvägar till den plats där en gång viktiga beslut fattades, rättvisa skipades och människors öden avgjordes. Från Hulterstad kan du vandra en 7 km lång led till Tingstad flisor. Leden följer först den gamla häradsvägen mot Kastlösa och passerar våtmarker där du kan få se tofsvipa, rödspov och storspov. Längre ut på alvaret blommar den stora sandliljan tillsammans med ölandssolvända, backtimjan och tulkört. Vid mittmuren som byggdes då utmarkerna delades upp mellan byar och socknar på 1800-talet, går du norrut i ca två km, innan du viker av västerut och når fram till den strandvall där flisorna står.

 

KARAKTERISTISK ALVARFLORA

Ölandssolvändan är karaktäristisk på Hulterstad alvar. I västra delen på hällmarksalvar och karst hittar vi vildlin, tulkört och backtimjan. På djupare jordar växer toppjungfrulin och alvarmalört. Den stora sandliljan är sällsynt på Öland men förekommer rikligt på Hulterstad alvar. Vid Penåsabäcken och våtmarkerna finns gott om ölandstok, majviva och ängsvädd.

 

RIKT FÅGELLIV

I anslutning till Penåsabäcken fi nns Heljemossen. Här förekommer strandskata, tofsvipa, enkelbeckasin och ovanligare arter som brushane, storspov och rödspov. Ute på alvaret väster om mossen häckar bl.a. alvarets karaktärsfågel ljungpiparen, liksom storspov och större strandpipare. Ängshök och brun kärrhök söker föda i området.

 

FAKTA

Naturreservatets storlek: 859 ha, beslutsår: 1998
Syfte: att bibehålla det unika betesberoende kulturlandskapet, vegetationstyper som är representativa för alvarmark, gynna både typiska och sällsynta växt- och djurarter, bevara och synliggöra kulturhistoriska lämningar, underlätta allmänhetens upplevelse av natur- och kulturvärdena. Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar

Området ligger på Stora alvaret.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb