Neptuni åkrar

STORT KLAPPERSTENSFÄLT

Neptuni åkrar är ett utbrett klapperstensfält längs kusten norr om Byxelkrok i Böda socken på Öland. Det fick sitt namn av Carl von Linné 1741 efter den romerska havsguden Neptunus. På de i övrigt nästan helt vegetationslösa strandvallarna blommar under sommaren blåeld i stor mängd. Området är naturreservat. Ett antal parkeringar finns med information. Torrtoalett finns vid en parkering.

 

Öppna fulla reservatskartan i desktop

 

FÅGELLIV

Områdets speciella fågel är större strandpipare som springer i strandlinjen och söker föda. Andra vadare är strandskata och rödbena som låter höra sitt intensiva varningsläte om du kommer för nära. Ute i vattnet ser man ofta ejder och gravand. Neptuni åkrar är också en lämplig plats att se sträcket utmed kusten.

 

ÖLANDS NORDLIGASTE GRAVFÄLT

Vid stranden söder om Neptuni åkrar ligger ett vikingatida gravfält benämnt Forgallaskeppet. Enligt legenden ägde ett stort sjöslag rum vid kusten. Fiendens fartyg, Forgalla, sjönk på det grund som kom att kallas Forgalla. Efter slaget lades de döda i kistor som täcktes med sten. Arkeologer har dock funnit att här ligger män, kvinnor och barn med gravgåvor från vikingatid. Söder om gravfältet finns en rest sten, Höga flisa, enligt traditionen en kristen böneplats för fiskarbefolkningen i Byxelkrok.

 

FAKTA OM RESERVATET

Naturreservatets storlek: 20 ha, Beslutsår: 1975. Syfte: att skydda de vackra, böljande strand och klapperstensvallarna som har synnerligen högt geovetenskapligt värde och är av utomordentlig betydelse för det rörliga friluftslivet. Reservatet ligger på nordvästra Öland invid väg 136, cirka 2 km norr om Byxelkrok.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

 

GEOLOGI

Klapperstensfältet är ett resultat av vågornas bearbetning av strandens stenmaterial. Detta s k klappermaterial är väl rundat och polerat av vågorna. I vallarna har strandens grus och finkornigare jordarter spolats bort av havets bränningar. Den grova strandklappern förekommer på åtskilliga platser utmed de öländska stränderna. Klappermaterialet varierar från väl rundade flata stenar till vasst kantigt material. Orsaken till detta är variationer i bergartsinnehåll, strandexponering och under hur lång tid materialet bearbetats av vattnet.

Foto: Stefan Svenaeus

Klapperstensfältet vid Neptuni åkrar är upp till 20 meter brett och 9 meter högt. Inom området finns 14 klapperstensvallar med en våglängd av 4 till 14 meter och en relativ nivåskillnad mellan vallarna på ca 1 meter. Baktill begränsas komplexet av en ca 2 meter hög rasbrant mot alvaret i öster.

Källa: En liten geologisk guide till upplevelser på Öland, Föreningen Ölandsguiderna​

 

VÄXTLOKAL

Neptuni åkrar är mest känt för sin färgsprakande blomning av blåeld. På klapperstenvallarna växer arter som gråfibbla, tulkört, spåtistel, fårsvingel, grusslok och backtimjan. Längs stranden trivs salttåg, strandaster och gulkämpar.

Naturtyper som finns här är klapperstensvallar, kalkfuktängar, artrika vägkanter.

Speciella arter: Tulkört, blåeld, grenigt kungsljus, ängsnycklar (ljus form lilacina), grusslok.

 

Tulkört Foto: Stefan Svenaeus

Tulkört

 

I boken "En guide till Ölands växtvärld" av Ölands Botaniska Förening beskrivs ett antal intressanta växtlokaler i naturreservatet och däromkring.

Du kan se dessa lokaler i denna karta:

 

ORKIDÈLOKAL

Öster om landsvägen vid Neptuni åkrar finns några rikkär som är fina orkidémarker. Här finns ängsnycklar (ljus form lilacina), flugblomster, skogsnycklar, hybridnycklar (ängsnycklar x skogsnycklar).

 

VÄRDEFULL KULTURMILJÖ

Enligt Länsstyrelsen är Neptuni åkrar ett område av särskilt stort värde ur kulturmiljösynpunkt (Område K6 i Natur och Kultur på Öland, Länsstyrelsen i Kalmar län 2001). Här finns Ölands nordligaste vikingatida gravfält i monumentalt läge på klapperstensfält med vid utsikt över Kalmarsund och Blå Jungfrun.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb